RODO

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Karolina Pinocy prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Karolina Pinocy, ul. Zawiszy Czarnego 9 lok. 113, 40-872 Katowice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6342857451, REGON: 363803730.

 

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu nawiązania współpracy, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz
  udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące oferowanych przez nas produktów
  i usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  b RODO;
 3. w celach podatkowo – księgowych oraz innych wynikających z bezwzględnie
  obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. w celu obsługi procesu reklamacji tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 5. w celu badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego
  interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów
  ze świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dążenie do poprawy
  jakości oferowanych produktów i świadczonych usług;

Ponadto, w przypadku gdy koniecznym stanie się przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach, zostaną Państwo o tym poinformowani.

 

III. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków
  służbowych;
 2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w szczególności na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie;
 3. firmy kurierskie i świadczące usługi transportowe oraz pocztowe, które będą dostarczać do Państwa zamówione przesyłki.

 

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy lub gdy będzie to zasadne do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, co do przetwarzania przez nas danych osobowych;
 2. w przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, będziemy je przetwarzać do momentu jej wycofania.

Po upływie wskazanych powyżej terminów, Państwa dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

V. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach odmowa
ich podania będzie skutkowała niemożnością świadczenia przez nas usług, dotyczy to np. zawarcia umowy, obsługi procesu reklamacji, kiedy to odmowa podania swoich danych w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych uniemożliwi nam obsługę procesu dostawy lub reklamacji.

 

VI. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania ich
  bezpłatnej kopii;
 2. posiadają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że jej cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej cofnięciem;
 3. posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, ze dane osobowe są przetwarzane w sposób
  niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy będą Państwo chcieli skorzystać ze swoich praw, to możemy
Państwa poprosić o podanie dodatkowych danych osobowych, w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

Wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@estesis.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, tj. ul. Zawiszy Czarnego 9 lok. 113, 40-872 Katowice.

Zamknij
Zamknij
Sign in
Zamknij
Cart (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.